เกี่ยวกับโครงการ

ความเป็นมา

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ ประเทศไทยเราจำเป็นต้องส่งเสริมทักษะในการพัฒนานวัตกรรม เขียนโปรแรกรมหรือซอฟต์แวร์ สร้างระบบ, อุปกรณ์, หรือหุ่นยนต์ที่มีความชาญฉลาด แต่การผลิตบุคลากรที่จะมาพัฒนานวัตกรรม เขียนโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ หรือสร้างระบบที่มีความชาญฉลาดให้เพียงพอนั้น จะต้องมีกลไกที่เหมาะสม. ซึ่งหนึ่งในวิธีการที่มีประสิทธิผล คือ การจัดเวทีให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่. ทางสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (สปปท.) (Artificial Intelligence Association of Thailand) ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะเยาวชนไทย ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป จึงจะขอเสนอการแข่งขันแฮกกาธอนปัญญาประดิษฐ์  เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชนและผู้สนใจเพื่อหันมาพัฒนาตนเองในด้านการนำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยงานมนุษย์เราในด้านต่างๆ

การประกวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแสดงความสามารถของเยาวชนไทย และ บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ในการพัฒนาโปรแกรม, ซอฟต์แวร์, ระบบและอุปกรณ์ชาญฉลาด. อีกทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น ทำให้ผู้เข้าร่วมเกิดความริเริ่มสร้างสรรค์ไปสู่การสร้างบุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์ อันเป็นฐานกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต. ซึ่งโครงการนี้จะเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการผลักดันและยกระดับผลงานเยาวชนและบุคลากรไทยให้มีความสามารถเป็นที่ประจักษ์ เป้าหมายคือการสร้างสรรค์ผลงานระบบปัญญาประดิษฐ์ที่จะนำไปสู่การใช้งานจริง ที่ปรากฏสู่สาธารณชนและสู่ภาคเอกชน. โดยในครั้งนี้ จะจัดการแข่งชัน 3 ครั้ง โดยจะจัดในเดือนมิถุนายน – กันยายน 2563. หัวข้อที่จะจัด คือ

  1. การรู้จำภาพถ่ายโดวิด (COVID Image)
  2. การประมวลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing)
  3. ปัญญาประดิษฐ์สำหรับเศรษฐกิจนิวนอร์มอล (AI for New Normal Economy)

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

  • กระตุ้นให้เยาวชนไทย และบุคคลทั่วไปที่สนใจนำทฤษฎีปัญญาประดิษฐ์ไปประยุกต์สร้างแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวกับโควิด โดยเน้นการจัดการข้อมูล ภาพและข้อความ
  • พัฒนาบุคลากรที่ผลิตนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับโควิด โดยเน้นการจัดการข้อมูล ภาพและข้อความ

ระยะเวลาดำเนินงาน

  • ครั้งที่ 1: 19 – 21 มิถุนายน 2563
  • ครั้งที่ 2: 17 – 19 กรกฏาคม 2563
  • ครั้งที่ 3: 11 – 13 กันยายน 2563

รูปแบบดำเนินงาน

การจัดแข่งขันแฮกกาธอนแบบออนไลน์ เริ่มคืนวันศุกร์ แข่งขันจนถึงวันอาทิตย์

คณะกรรมการ, คณะที่ปรึกษา และคณะทำงาน

คลิกที่นี่

ผู้สนุบสนุนโครงการ

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด

Panus Thailand LogTech Award

Thailand Banking Sector CERT THE THAI BANKERS’ ASSOCIATION

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยมหิดล

บริษัท ไอแอพพ์เทคโนโลยี จำกัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สวทช.

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย