กรรมการดำเนินการ, ผู้ประสานงานและผู้ช่วยจัดงาน และที่ปรึกษา

กรรมการดำเนินการ

 • ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ
  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 • อาจารย์ อัครพงศ์ ผ่องสุวรรณ
  บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
 • คุณ ณัชชา วงศ์คำภู
  บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
 • คุณ พรรษธร เล็กบุญญาสิน
  บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
 • คุณ จอมมุทธา จำปาเหลือง
  บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
 • ดร .กิตติ โฆษะวิสุทธิ์
  สมาคมธนาคารไทย
 • อ.พญ. ชญานิน นิติวรางกูร
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คุณ นิติ เมฆหมอก
  สมาคมไทยไอโอที
 • ผศ.ดร. มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผศ.ดร. วิมล แสนอุ้ม
  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
 • ผศ.ดร. ชุติมา เบี้ยวไข่มุข
  มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ผศ.ดร. นริศ หนูหอม
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ผศ.ดร. วสิศ ลิ้มประเสริฐ
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ดร. ณัฐสุดา เกาฑัณท์ทอง
  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ดร. สรรพฤทธิ์ มฤคทัต
  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 • ดร. ปรัชญา บุญขวัญ
  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 • ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร
  บริษัท ไอแอพพ์เทคโนโลยี จำกัด
 • ดร. กลกรณ์ วงศ์ภาติกะเสรี
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ดร. ปฏิยุทธ พรามแก้ว
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ดร. นฤมล ชูเมือง
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 • ดร. วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • ดร. ปกป้อง ส่องเมือง
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ดร. ณัฐพงศ์ ทองเทพ
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ดร. นงนุช เกตุ้ย
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • ดร. ศรัณย์ กุลยานนท์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ดร. พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • อาจารย์ ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
  มหาวิทยาลัยรังสิต
 • อาจารย์ อุไรวรรณ บัวตูม
  มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ประสานงานและผู้ช่วยจัดงาน

 • คุณ เฌอมาธ หงส์อัครพันธุ์
  สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
 • คุณ ฌัชชา สุภานุภาพพงศ์
  สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
 • คุณ สุชาธิษณ์ บุนนาค
  สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
 • คุณ ทิพย์อรุณ เขี้ยวแก้ว
  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คุณ ณรงค์ฤทธิ์ ชูจร
  สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

ที่ปรึกษา

 • ศ.ดร. วิลาศ วูวงศ์
  ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 • รศ.ดร. อัศนีย์ ก่อตระกูล
  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รศ.ดร. ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย
  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ศ.ดร. ประภาส จงสถิตย์วัฒนา
  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศ.ดร. บุญเสริม กิจศิริกุล
  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศ.ดร. ชิดชนก เหลือสินทรัพย์
  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศ.ดร. บุญเจริญ ศิริเนาวกุล
  สำนัก KX มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี