Hackathon 3 / 2020

AI for New Normal Economy

การแข่งขันเพื่อสร้างปัญญาประดิษฐ์สำหรับเศรษฐกิจนิวนอร์มอล หลังโควิด มีความเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิตของคนในสังคม จนเกิดคำศัพท์ที่พูดกันในวงกว้างว่า นิวมอร์มัล (New Normal) ทั้งชีวิตการดำเนินชีวิตในสังคม และดำเนินธุรกิจจะมีการเปลี่ยนไปจากเดิมภาพรวมจะกลายเป็นระบบสังคมและเศรษฐกิจใหม่ เช่น การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาแทนแรงงานในโรงงาน การทำเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ การแพทย์สมัยใหม่ที่พึงพาระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ การศึกษาแบบออนไลน์และเนื้อหาที่เน้นการปฏิบัติ การเคลื่อนย้ายที่ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ การท่องเที่ยวการโรงแรมแบบใหม่ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ การบริหารองค์กรและรัฐบาลอีเล็กทรอนิกส์ การเงินการธนาคารที่เน้นความปลอดภัยและเป็นเซฟเซอร์วิส การค้าขายบนระบบแพลตฟอร์มที่บูรณาการกับปัญญาประดิษฐ์ ชีวิตความเป็นอยู่ ของคนยุคใหม่ที่มีความสะดวกสบายมากขึ้นจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นเวทีในการแสดงความสามารถของเยาวชนบุคคลทั่วไปและผู้ประกอบการไทย ที่มีความสนใจในการพัฒนาโปรแกรม, ซอฟต์แวร์, หรือระบบและอุปกรณ์ชาญฉลาด
 • เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น ทำให้ผู้เข้าร่วมเกิดความริเริ่มสร้างสรรค์ไปสู่การสร้างบุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์ อันเป็นฐานกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต
 • เพื่อส่วนสำคัญยิ่งในการผลักดันและยกระดับผลงานไทยให้มีความสามารถเป็นที่ประจักษ์

เป้าหมาย

 • การสร้างสรรค์ผลงานระบบปัญญาประดิษฐ์ที่จะนำไปสู่การใช้งานจริง ที่ปรากฏสู่สาธารณชนและสู่ภาคเอกชน
 • การ Pitch เชิงไอเดียความคิดต้นแบบอธิบายว่าเทคโนโลยีนั้นไปแก้ Pain อะไรของธุรกิจและเมื่อใช้งานจริงจะสร้าง Value ให้กับธุรกิจมากน้อยแค่ไหนและจะ Impact ต่อเศรษฐกิจภาพรวมอย่างไร
 • ทำให้เกิดไอเดียแนวคิดใหม่ๆที่เป็นประโยชน์หรือยังเกิดอะไรที่แปลกใหม่ที่เรียกกันคุ้นหู New Normal

หัวข้อนวัตกรรม

 • นวัตกรรมและธุรกิจโลจิสติกส์และการขนส่งสมัยใหม่ (Modern Logistics and Transportations)
 • นวัตกรรมและธุรกิจการสัญจรอัจฉริยะ (Smart Mobility)
 • นวัตกรรมและธุรกิจเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
 • นวัตกรรมและธุรกิจการผลิตอัจฉริยะ (Smart Manufacturing)
 • นวัตกรรมและธุรกิจการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Innovative Value Chain)
 • นวัตกรรมและธุรกิจการเงินและการประกันภัยสมัยใหม่ (Modern and Secured Finance/Insurance)
 • นวัตกรรมและธุรกิจการวัดและบันทึกในทุกสิ่ง (Sensorization of Things: SoT)
 • นวัตกรรมและธุรกิจการเกษตรแม่นยาและการค้า (Precision Agriculture and Commercials)
 • นวัตกรรมและธุรกิจสุขภาพอนาคต (Future Health Care and Awareness)
 • นวัตกรรมและธุรกิจการป้องกันประเทศและการบิน (Modern Defence and Aviation Industries)

เทคโนโลยีและขั้นตอนทางปัญญาประดิษฐ์แนะนำ

 • Agent-based Systems
 • Approximate Reasoning
 • Artificial Intelligence in Modeling and Simulation
 • Artificial Intelligence in Scheduling and Optimization
 • Bioinformatics and Computational Biology
 • Brain-Machine Interfaces
 • Cognitive Systems and Applications
 • Collective Intelligence
 • Computer Vision
 • Data Mining
 • Differential Evolution
 • Evolutionary Data Mining
 • Evolutionary Scheduling
 • Expert Systems
 • Fuzzy Control and Intelligent Systems
 • Fuzzy Decision Making and Decision Support Systems
 • Fuzzy Optimization and Design
 • Fuzzy Systems for Robotics
 • Game Theory
 • Human-Computer Interaction
 • Intelligent Database Systems
 • Knowledge Engineering
 • Machine Learning
 • Multi-Agent Systems
 • Natural Language Processing
 • Neural Network Theory and Architectures
 • Robotics and Related Fields
 • Speech Understanding
 • Web Intelligence
 • Autonomous vehicles
 • Adaptive and flexible industrial robotics
 • Advanced Tool Condition Monitoring
 • Image recognition and interpretation
 • Agriculture robots
 • Intelligent Avionics
 • Intelligent buildings and warehouses
 • AI Planning for robotics
 • Airspace Control, Traffic and Transportation

 • Intelligent devices and instruments
 • Intelligent Traffic Engineering
 • Intelligent transportation systems
 • Automation, Mechatronics and Robotics
 • Cognitive robotics
 • Mobile robots localization and navigation
 • Modeling and simulating complex robots
 • Computer vision and object recognition
 • Multi-Robot systems
 • Coordination in robotics
 • Evolutionary robotics and reactive intelligence
 • Robot behavior engineering
 • Evolutionary Scheduling and Optimization
 • Robot learning and adaptation
 • Robotic surveillance
 • Hybrid Learning Models and Methods
 • Intelligent Business Decisions
 • AI-based clinical decision making and Clinical Decision Support Systems
 • Intelligent Data Analysis
 • Intelligent data mining
 • Intelligent Database Systems
 • Knowledge Discovery
 • Knowledge Processing
 • Medical knowledge engineering
 • Concurrent and Parallel Processing
 • Multimedia Processing Techniques
 • Diagnostic assistance
 • Distributed Intelligent Processing
 • Next-Generation Networks
 • Prudent Financial Management
 • Evolutionary Design
 • Real-time reactivity
 • Secure Software Systems
 • Reasoning with medical knowledge
 • Sensors for Intelligent Manufacturing
 • Unmanned Aviation and Intelligent Drones
 • Case-Based Reasoning

สิ่งที่จะได้รับ

 • เงินรางวัล
  • ชนะเลิศรับเงินรางวัลทีมละ 30,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับเงินรางวัลทีมละ 20,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับเงินรางวัลทีมละ 10,000 บาท
 • ประกาศนียบัตรสำหรับทีมชนะเลิศ และทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2
 • เกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมของ
  • สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
  • บริษัท พนัสแอสเซมบลีย์ จำกัด
  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆที่ทางสมาคมจัดทำ
 • โอกาสคัดเลือกเข้าทำงานในองค์กรต่าง ๆ ในเครือข่าย จากคำแนะนำของสมาคมฯ
 • โอกาสเป็นวิทยากรประจำสมาคม หรือเครือข่ายสมาคมฯ
 • โอกาสเป็นวิทยากรในงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ ทางสมาคมฯและเครือข่ายจัดขึ้น

หมายเหตุ
การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขผลประโยชน์เพิ่มเติม อ้างอิงตามข้อตกลงทั้งสองฝ่าย ระหว่างผู้รับรางวัล และสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขของ มติที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ และเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการ

รายการวันและเวลา (UTC+7)
รับสมัครแข่งขันวันนี้ – 19 สิงหาคม 2563 23:59 น.
ประกาศรายชื่อทีม20 สิงหาคม 2563 18:00 น.
เริ่มพิธีการเปิด21 สิงหาคม 2563 17:30 น.
ช่วงการแข่งขัน21 สิงหาคม 2563 19:00 น. – 23 สิงหาคม 2563 10:00 น.
ประกาศผลชนะเลิศ23 สิงหาคม 2563 18:00 น.
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

กำหนดการระหว่างการแข่งขัน

รายการวันและเวลา (UTC+7)
เริ่มพิธีการเปิด21 สิงหาคม 2563 17:30 น.
บรรยายเรื่องความก้าวหน้าธุรกิจโลจิสติกส์และการขนส่งสมัยใหม่
โดย TBA
21 สิงหาคม 2563 18:00 – 18:40 น.
.
รับโจทย์21 สิงหาคม 2563 19:00 น.
บรรยายเรื่องการเขียนแผนธุรกิจให้ปัง
โดย TBA
22 สิงหาคม 2563 10:00 – 11:00 น.
.
ตัดสิ้นรอบแรก
(จากคลิปวีดีโอ ยาวไม่เกิน 3 นาที)
22 สิงหาคม 2563 18:00 น.
.
ประกาศผลรอบแรก22 สิงหาคม 2563 21:00 น.
บรรยายเรื่องเทคนิคการ Pitch
โดย TBA
23 สิงหาคม 2563 9:00 – 9:40 น.
.
การ Pitch ให้กับกรรมการ23 สิงหาคม 2563 10:00 น.
ประกาศผลชนะเลิศ23 สิงหาคม 2563 18:00 น.
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

 • สัญชาติ ไทย หรือ ชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย
 • อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ผู้เข้าแข่งขันทีมละ 1 – 3 คน
 • คนไทยในต่างแดน สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้
 • ต้องไม่เป็นกรรมการ, ที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด

สมัครแข่งขัน

หรือคลิกที่นี่