Hackathon 2 / 2020

Natural Language Processing (NLP)

Thank you for Hacking


ข้อมูลการแข่งขัน

เชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล

ผลการตัดสินพร้อมคำชี้แจง

ผลการตัดสินเป็นดังนี้

ลำดับ

ชื่อทีม

คะแนนย่อย

คะแนนรวม
(100)

ผลการตัดสิน

คะแนนจาก Accuracy (40)

คะแนนจาก
Macro F1
(40)

การเล่นเกม
(10)

การนำเสนอ
(50)

1 ไทรบอก
(บุคคลทั่วไป)
34 1.00 44.90 79.90 ชนะเลิศ 28
2 Star&Covid
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
37 2.75 39.30 79.05 รองชนะเลิศอันดับ 1 28
3 TeamO v.2
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช)
40 1.00 33.40 74.40 รองชนะเลิศอันดับ 2 31
4 Newbie
(บุคคลทั่วไป)
16 4.86 31.80 52.66 ประกาศนียบัตร (Accuracy สูงสุดอันดับ 1) 40
5 TCG
(บุคคลทั่วไป)
13 7.49 30.60 51.09 ประกาศนียบัตร (Accuracy สูงสุดอันดับ 2) 37
6 DekDoi LongBor
(โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กับ
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย)
0 7.19 38.40 45.59 ประกาศนียบัตร (Accuracy สูงสุดอันดับ 3) 34

รางวัลสำหรับมัธยมและเทียบเท่าได้แก่ทีม เด็กดอยลงบ่อ (DekDoiLongBor) จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กับ
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และทีม Eucalyptus NLP จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

รางวัลนี้จะไม่มีลำดับที่ของรางวัล ทุกรางวัลเท่าเทียมกันหมด ตามจุดประสงค์ของผู้ให้รางวัล


รางวัลยอดนิยมได้แก่ทีม TeamO v.2 จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ด้วยคะแนน 1074 คะแนน

ตารางการโหวตรางวัลยอดนิยม

TeamO v.21074
กางเกงขาสั้นลายดอก669
DekDoiLongBor553
Eucalyptus NLP48
Hmmm8
newbie6
ไทรบอก6

คำชี้แจง

เนื่องด้วยชุดข้อมูลมีความไม่สมดุลของคลาส การตัดสินด้วยค่าความแม่นยำแบบ accuracy อาจจะไม่เหมาะสมกับข้อมูลที่ปัญหานี้ ทางคณะกรรมการเห็นควรว่า ควรเปลี่ยนไปใช้ค่าความแม่นยำแบบ Macro F1 จึงได้ผลการตัดสินในข้างต้น อนึ่ง คะแนนที่ได้จากค่าความแม่นยำแบบ Macro F1 นี้คำนวณจากสูตรนี้

Score = 40 – 3 * (x – 1)

เมื่อ x คือลำดับที่ของ macro F1 ของท่าน

กล่าวคือ ค่าคะแนนนี้คำนวณจากคะแนนเต็ม 40 คะแนน ลบด้วยลำดับที่ Macro F1 ของท่านที่หักออก 1 แล้วคูณ 3 เช่น

หากท่านได้ลำดับที่ 5 ท่านจะได้คะแนน = 40 – [3 * (5 – 1)] = 40 – 12 = 28

สำหรับผู้ที่ได้ค่าความแม่นยำแบบ accuracy ลำดับที่ 1 – 3 ทางคณะกรรมการขอมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติในฐานะที่ได้ค่า accuracy สูงสุด

อนึ่ง ในกรณีใส่ PP ทั้งหมดจะมีค่าดังนี้

micro = 0.369620253164557
macro = 0.05397412199630315

กิจกรรมการเล่นเกมส์บน Kahoot มีคะแนนเต็มข้อละ 1,000 คะแนน คะแนนแต่ละข้อจะลดหลั่นตามเวลาที่ใช้ในการตอบคำถาม คำถามมีทั้งหมด 10 ข้อ เมื่อทำเสร็จจะนำคะแนนรวมมาหารด้วย 1,000 เพื่อคิดเป็นคะแนนเต็ม 10 คะแนน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีความผิดพลาดในการเฉลยคำถาม 1 ข้อ ทุกทีมจึงได้คะแนนในข้อดังกล่าว 1,000 คะแนน


ตารางค่า Max Macro Average F1

TeamO v.20.1640
Star&Covid0.1466
ไทรบอก0.1171
KRK0.1146
Eucalyptus NLP0.1092
illustrator0.1051
polycarbon0.1033
Dev Dev Dev0.1033
newbie0.1030
TCG0.0974
LifeCoach0.0959
Suficiente0.0882
Firebrand Intellect0.0836
CPSU_Learn2Dev0.0772
DekDoi LongBor0.0746
ลูกทีมนายใจซื่อ0.0708

ตารางค่า Accuracy

newbie0.41518
TCG0.38734
DekDoi LongBor0.38481
TeamO v.20.38227
Suficiente0.37215
Star&Covid0.37215
ไทรบอก0.37215
KRK0.33164
illustrator0.33164
polycarbon0.32658
Dev Dev Dev0.29113
LifeCoach0.27848
ลูกทีมนายใจซื่อ0.26582
Eucalyptus NLP0.25569
CPSU_Learn2Dev0.2405
Firebrand Intellect0.13417

สถิตการแข่งขัน Hackathon 2/2020 NLP

มีทีมแข่งขันทั้งหมด 31 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน 76 คน

แบ่งเป็นทีม

 • 1 คน จำนวน 10 ทีม
 • 2 คน จำนวน 9 ทีม
 • 3 คน จำนวน 12 ทีม

ประเภททีม

 • บุคคลทั่วไป
  • บุคคลทั่วไป จำนวน 10 ทีม
  • สถาบันการศึกษา จำนวน 11 ทีม
 • มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 10 ทีม

3 คำของผู้เข้าแข่งขันสำหรับความรู้สึกต่อการแข่งขันครั้งนี้

รัน ไม่ ผ่าน !!!!!
พะ ยา ยาม
มา ทำ หยัง
นอน กับ คอม
ช่วย ด้วย ค่ะ
BERT ไม่ เวิร์ค
กลัว เด็ก มัน
คลีน หนัก มาก
แพน ด้า คุง
กริบเลยครับ
in-tui-tion
นอน ดี กว่า
ความรู้แน่น
สู้ สุด ใจ
ไม่ ง่าย เลย
เดี้ยง เดี้ยง เดี้ยง

มัน ยาก มาก
งาน อย่าง หิน
ยัง งม อยู่
คอม ระ เบิด
เปิดโลกใหม่
ACC ไม่ ขึ้น
ว่าง มาก เลย
โดน โจทย์ แกง !!!
นอน ดี ไหม
ขอบ ตา ดำ
จะ ตาย แล้ว
เสีย เชิง เด็ก
เหนื่อยเเน่เลย
ง่วง มาก ครับ
อยาก ลอง เทส


สิ่งที่จะได้รับ

 • เงินรางวัล
  • ชนะเลิศรับเงินรางวัลทีมละ 20,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับเงินรางวัลทีมละ 10,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับเงินรางวัลทีมละ 5,000 บาท
  • รางวัลยอดนิยม รับเงินรางวัลทีมละ 3,000 บาท
  • รางวัลระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 2 รางวัล รับเงินรางวัลทีมละ 1,500 บาท
 • ประกาศนียบัตรสำหรับทีมชนะเลิศ และทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 1, อันเลิศอันดับที่ 2 และรางวัลยอดนิยม
 • เกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม Hackathon ของสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (ต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนด)
 • การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆที่ทางสมาคมจัดทำ
 • โอกาสคัดเลือกเข้าทำงานในองค์กรต่าง ๆ ในเครือข่าย จากคำแนะนำของสมาคมฯ
 • โอกาสเป็นวิทยากรประจำสมาคม หรือเครือข่ายสมาคมฯ
 • โอกาสเป็นวิทยากรในงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ ทางสมาคมฯและเครือข่ายจัดขึ้น

หมายเหตุ
การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขผลประโยชน์เพิ่มเติม อ้างอิงตามข้อตกลงทั้งสองฝ่าย ระหว่างผู้รับรางวัล และสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขของ มติที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ และเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการ

รายการวันและเวลา (UTC+7)
รับสมัครแข่งขันวันนี้ – 10 กรกฎาคม 2563 18:00 น. 13 กรกฎาคม 2563 18:00 น. ขยายการรับสมัคร
ประกาศรายชื่อทีม15 กรกฎาคม 2563 18:00 น.
เริ่มพิธีการเปิด17 กรกฎาคม 2563 17:40 น.
รับโจทย์17 กรกฎาคม 2563 18:00 น.
ระยะการแข่งขัน (38 ชั่วโมง)17 กรกฎาคม 2563 18:00 น. – 19 กรกฎาคม 2563 10:00 น.
ทำคลิปวิดีโอ นำเสนอแนวความคิด
(ความยาวไม่เกิน 5 นาที)
ระหว่างการแข่งขัน
.
ประกาศผล Accuracy19 กรกฎาคม 2563 10:30 น.
สัมภาษณ์และตอบคำถามกรรมการ
(สำหรับทีมที่มี Accuracy สูงสุด 5 อันดับแรก)
19 กรกฎาคม 2563 13:30 – 16:00 น.
.
เปิดโหวตคลิปวีดีโอ รางวัลยอดนิยม19 กรกฎาคม 2563 13:30 น. – 20 กรกฎาคม 2563 17:00 น.
ประกาศผลชนะเลิศ และทุกรางวัล20 กรกฎาคม 2563 18:00 น. 21 กรกฎาคม 2563 13:00 น. ขอเลื่อนการประกาศ

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

 • สัญชาติ ไทย หรือ ชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย
 • อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ผู้เข้าแข่งขันทีมละ 1 – 3 คน
 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลาการแข่งขัน
 • คนไทยในต่างแดน สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้
 • ต้องไม่เป็นกรรมการ, ที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
 • ผู้ที่จะได้เข้าเกณฑ์รางวัลสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า สมาชิกในทีมต้องเป็นนักเรียนทั้งหมด

เกณฑ์การสมัคร

 • ต้องมีผลงานด้าน NLP จากใน Github / Website
 • หากไม่มี ให้แนะนำตัว พร้อมตอบคำถามว่า “ทำไมถึงอยากจะแข่งขันครั้งนี้” ผ่านการอัดคลิป

รางวัลมีทั้งหมด 5 รางวัล ดังนี้

 1. รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง 1 รางวัล
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง 1 รางวัล
 4. รางวัลยอดนิยม (Popular Vote) 1 รางวัล
 5. รางวัลระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 2 รางวัล

เกณฑ์การตัดสิน

รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ

คะแนนที่ใช้ตัดสินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

 • ส่วนที่ 1 (รอบแรก) พิจารณาจากค่าความถูกต้อง (Accuracy)โดยให้น้ำหนักคะแนน เป็นร้อยละ 40
 • ส่วนที่ 2 (รอบแรก) กิจกรรมระหว่างการแข่งขัน โดยให้น้ำหนักคะแนน เป็นร้อยละ 10
 • ส่วนที่ 3 (รอบที่สอง) พิจารณาจากการนำเสนอ (Pitching) โดยให้น้ำหนักคะแนน เป็นร้อยละ 50

รอบแรก คัดเลือก 5 อันดับสูงสุดจาก Leaderboard โดยในอันดับที่ 5 ถ้าผู้แข่งขันได้คะแนนเท่ากัน จะคัดเลือกมาทั้งหมด เพื่อเข้าสู่การแข่งขันรอบที่สอง อาทิเช่นอันดับที่ 5 ได้ 0.77 และอันดับที่ 6 ได้ 0.77 อันดับที่ 6 ก็สามารถเข้าสู่รอบที่สองไปพิชชิ่งได้เช่นกัน โดยผู้เข้าแข่งขันจะได้รับคะแนนดังนี้

 • อันดับที่ 1 ได้ 40 คะแนน
 • อันดับที่ 2 ได้ 37 คะแนน
 • อันดับที่ 3 ได้ 34 คะแนน
 • อันดับที่ 4 ได้ 31 คะแนน
 • อันดับที่ 5 ได้ 28 คะแนน (ในกรณีที่อันดับที่ 5 มีหลายคนจะได้เท่ากันหมด)

สำหรับผู้เข้าแข่งขันที่ได้อันดับที่ 6 – 10 สามารถตอบรับเพื่อนำเสนอความคิดในรอบที่สองได้ เพื่อรับฟังความเห็นและข้อแนะนำจากคณะกรรมการ แต่จะไม่ถูกพิจารณารางวัล
หมายเหตุ การส่ง Test set สามารถส่งได้ 20 ครั้ง

รอบที่สอง การนำเสนอแนวคิด (Pitching) คณะกรรมการจะพิจารณา วิธีการและความคิดสร้างสรรค์ (Techniques and Creativity) โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

 1. เทคนิคหลักที่ใช้ 10 คะแนน
 2. ความเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนผู้อื่น 10 คะแนน
 3. การเปรียบเทียบโดยการเล่าเรื่องราวการพัฒนาในครั้งนี้ ว่าพบอะไรมาบ้างและเปรียบเทียบเวอร์ชั่นที่ทำ 10 คะแนน
 4. จุดอ่อนของวิธีการที่ผู้พัฒนาใช้ 10 คะแนน
 5. การแก้ไขและการต่อยอดในอนาคต 10 คะแนน

หมายเหตุ ใช้เวลานำเสนอ 7 นาที กรรมการสอบถาม 3 นาที และสามารถใช้สไลด์ในการนำเสนอได้

รางวัลยอดนิยม

 • ทุกทีมสามารถร่วมส่งคลิปได้
 • คลิปความยาวไม่เกิน 5 นาที อัพโหลดขึ้น Youtube ของผู้เข้าแข่งขัน
 • มีการแนะนำชื่อสมาชิก และบอกเล่าเรื่องที่อยากจะสื่อสาร อาทิเช่น วิธีการได้ผลความแม่นยำ
 • สำหรับทีมที่ไม่สามารถส่งคะแนนเข้า Leaderboard สามารถบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้เป็นบทเรียนแก่บุคคลอื่นสืบไป
 • หากคลิปมีความเกิน 5 นาที จะไม่นำขึ้นสู่หน้าให้โหวต

ลิงค์การโหวตรางวัลยอดนิยม

รางวัลระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

 • รางวัลมอบให้แก่ทีมที่มีอันดับสูงสุด 2 อันดับของทีมระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าใน Leaderboard
 • หากทีมได้รับรางวัลชนะเลิศหรือรองชนะเลิศ รางวัลนี้จะมอบให้กับทีมลำดับถัดไป
 • สมาชิกในทีมทุกคนต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าเท่านั้น (สมาชิกในทีมสามารถมาจากต่างโรงเรียนได้)
 • จะมีต้องมีคะแนนความแม่นยำไม่น้อยกว่า 0.25

การให้รางวัล หรือ เกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม

จะต้องผ่านการเช็คชื่อดังนี้

 • เช็คชื่อครั้งที่ 1 และเช็คชื่อครั้งที่ 2 กรอกข้อมูลตามลิงค์ในอีเมล
  • เช็คชื่อครั้งที่ 1 รับ URL ทางอีเมล (เช็คชื่อภายใน 6 ขั่วโมงหลังจากรับอีเมล)
  • เช็คชื่อครั้งที่ 2 รับ URL ทางอีเมล (เช็คชื่อภายใน 3 ขั่วโมงหลังจากรับอีเมล)
 • ต้องส่งคลิปรางวัลยอดนิยม (เช็คชื่อครั้งที่ 3) หรือมีคะแนนใน Leaderboard

สมัครแข่งขัน

ปิดรับสมัคร


ข้อมูลการแข่งขัน

กำหนดการระหว่างแข่งขัน 38 ชั่วโมง

รายการวันและเวลา (UTC+7)
เข้าโปรแกรม Zoom17 กรกฎาคม 2563 17:30 น.
พิธีการเปิด [Facebook Live]
– ประธานกล่าวเปิดงาน
อธิบายและรับโจทย์
– เช็คชื่อครั้งที่ 1 (รับ URL ทางอีเมล) (เช็คชื่อภายใน 6 ขั่วโมงหลังจากรับอีเมล)
17 กรกฎาคม 2563 17:40 น.
.
.
.
เริ่มแข่งขัน17 กรกฎาคม 2563 18:00 น.
ลงทะเบียนขอรับคำปรึกษากับที่ปรึกษา (รายละเอียดและลงทะเบียน)17 กรกฎาคม 2563 18:00 – 22:00 น.
ไลฟ์สัมภาษณ์ความรู้สึกของผู้เข้าแข่งขัน (ผู้จัดงาน คัดเลือกทีม) [Facebook Live]17 กรกฎาคม 2563 20:30 – 21:00 น.
ไลฟ์สอนสร้างโมเดลสำหรับ NLP เบื้องต้น [Facebook Live]17 กรกฎาคม 2563 21:00 – 22:00 น.
ขอรับคำปรึกษากับที่ปรึกษา (รายละเอียดและลงทะเบียน)18 กรกฎาคม 2563 17:00 – 20:25 น.
เช็คชื่อครั้งที่ 2 (เช็คชื่อภายใน 3 ขั่วโมงหลังจากรับอีเมล)18 กรกฎาคม 2563 19:00 น.
ไลฟ์กิจกรรมตอบคำถามระหว่างการแข่งขัน [Facebook Live]18 กรกฎาคม 2563 21:00 – 21:30 น.
รับ Test set19 กรกฎาคม 2563 9:00 น.
ปิดระบบการส่งผล Accuracy19 กรกฎาคม 2563 10:00 น.
ประกาศผล Accuracy (10 อันดับสูงสุด)19 กรกฎาคม 2563 10:30 น.
ทำคลิปวิดีโอ นำเสนอแนวความคิด (รางวัลยอดนิยม)
(ความยาวไม่เกิน 5 นาที)
– เช็คชื่อครั้งที่ 3
ระหว่างการแข่งขัน
(ปิดรับการส่งคลิป เวลา 13:00 น.)
.
สัมภาษณ์และตอบคำถามกรรมการ (รับ URL ทางอีเมล)
(สำหรับทีมที่มี Accuracy สูงสุด 5 อันดับแรก)
19 กรกฎาคม 2563 13:30 – 16:00 น.
.
เปิดโหวตคลิปวีดีโอ รางวัลยอดนิยม19 กรกฎาคม 2563 13:30 น. – 20 กรกฎาคม 2563 17:00 น.
ประกาศผลชนะเลิศ และทุกรางวัล20 กรกฎาคม 2563 18:00 น.
ข้อมูลจะมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตาม

รายชื่อทีม

ลำดับทีมชื่อทีมจำนวนสมาชิกประเภท
1nnpeye1บุคคลทั่วไป
2illustrator3สถาบันการศึกษา
3Ju1สถาบันการศึกษา
4AIพิทักษ์โบสถ์1บุคคลทั่วไป
5Suficiente2บุคคลทั่วไป
6Polycarbon1สถาบันการศึกษา
7โอรอ10…นาทียังรันโค้ดไม่เสร็จเลย3มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
8Firebrand Intellect1สถาบันการศึกษา
9KRK2บุคคลทั่วไป
10T&P Technologies2สถาบันการศึกษา
11Star&Covid3สถาบันการศึกษา
12TeamO v.23มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
13เด็กดอยลงบ่อ (DekDoiLongBor)3มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
14กางเกงขาสั้นลายดอก2มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
15ชมรมคนชอบ NLP2มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
16Ferdin-TNI2สถาบันการศึกษา
17Get Rich AI2มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
18Dev Dev Dev2บุคคลทั่วไป
19ตากลม3บุคคลทั่วไป
20TCG3บุคคลทั่วไป
21newbie1บุคคลทั่วไป
22moo.md1สถาบันการศึกษา
23ไทรบอก3บุคคลทั่วไป
24ลูกทีมนายใจซื่อ3สถาบันการศึกษา
25TeamTลูกTeamO1มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
26Eucalyptus NLP1มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
27Hmmm3มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
28CPSU_Learn2Dev3สถาบันการศึกษา
29Make Believe1มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
30NFK3สถาบันการศึกษา
31Life Coach2บุคคลทั่วไป

การขอรับคำปรึกษาระหว่างการแข่งขัน

การขอรับคำปรึกษาสามารถรับได้ทีมละ 1 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที โดยสามารถลงทะเบียนได้ก่อนวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 22:00 น.

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563
รายชื่อที่ปรึกษา / เวลา (UTC+7)17:00
17:30
17:35
18:05
18:10
18:40
18:45
19:15
19:20
19:50
19:55
20:25
ผศ.ดร. ชุติมา เบี้ยวไข่มุข17Get Rich AI18Dev Dev Dev30 NFK13เด็กดอยลงบ่อ(DekDoiLongBor)28 CPSU_Learn2Dev
ดร. จักรกฤช เตโช24ลูกทีมนายใจซื่อว่างว่าง05suficiente14กางเกงขาสั้นลายดอก
ดร. พีระศักดิ์ อินทรไพบูลย์20TCG3Ju23ไทรบอก31Life Coach2illustrator
อาจารย์กันยาลักษณ์ โพธิ์ดงว่างว่างว่าง27Hmmm12 TeamO v.2
อาจารย์รัฐภูมิ เกียรติวีระศักดิ์ว่างว่าง21newbieว่าง11star&covid
ข้อมูล ณ วันที่ 18/07/63 11:34 น.
 • การลงทะเบียนจองเวลา จะมีให้เลือกเวลา 3 ช่วง (กันการซ้ำกับทีมก่อนหน้า) โดยให้เลือกเวลาที่ต้องการมากที่สุดเป็นอันดับแรก และอันรองลงมาในช่วงที่ 2 และ 3
 • ทีมไหนลงทะเบียนก่อนมาสิทธิ์เลือกก่อน หากทีมมีการเลือกแล้วซ้ำกัน ทีมนั้นจะต้องรอรอบที่ 2 ถ้าเป็นซ้ำอยู่ก็รอรอบที่ 3 แล้วถ้าไม่ได้จริง ๆ ทีมงานจะติดต่อกลับไป
 • ทุกทีมมีสิทธิ์ได้รับคำปรึกษา ทีมละ 1 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที
 • กรณีคิวว่าง ก็จะปล่อยว่างไป จะมีไม่มี การให้ขอเพิ่มนาทีหรือเพื่มรอบการรับคำปรึกษา

ลิงค์การลงทะเบียน จะทำการส่งเข้าอีเมลผู้เข้าแข่งขัน


อธิบายโจทย์และคำถามระหว่างการแข่งขัน

คลิปพิธีเปิด

คลิปการสอนสร้างโมเดลสำหรับ NLP เบื้องต้น

คลิปกิจกรรมตอบคำถามระหว่างการแข่งขัน

คิวการนำเสนอ

ใช้เวลานำเสนอ 7 นาที กรรมการสอบถาม 3 นาที และสามารถใช้สไลด์ในการนำเสนอได้

เวลาลำดับการนำเสนอ
13:30 – 13:40 น.21newbie
13:45 – 13:55 น.20TCG
14:00 – 14:10 น.13DekDoi LongBor
14:15 – 14:25 น.12TeamO v.2
14:30 – 14:40 น.05Suficiente
14:45 – 15:55น.11 Star&Covid
15:00 – 15:10 น.23ไทรบอก
15:15 – 15:25 น.
15:30 – 15:40 น.
15:45 – 15:55 น.